Νομικοί Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στο δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες που εδρεύει στην Αθήνα. Αποκλειστικός σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή γενικών πληροφοριών για το γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες, δεν σκοπεύει να θεμελιώσει σχέση πελάτη – δικηγόρου και το περιεχόμενό του δεν σκοπεύει να αποτελέσει ή να αντικαταστήσει νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή.

Όλα τα άρθρα, δημοσιεύσεις ή λοιπές πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βασισθείτε σε αυτά για να λάβετε αποφάσεις ή να αναλάβετε δράση χωρίς να έχετε προηγουμένως ζητήσει νομική συμβουλή. Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες μεριμνά κατά το δυνατόν ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι ακριβείς και ολοκληρωμένες. Το περιεχόμενο ήταν ακριβές την ημερομηνία που καταχωρήθηκε και το γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες δεν φέρει καμία ευθύνη να το ενημερώνει ή να το αποσύρει σε περίπτωση που δεν είναι ενημερωμένο. Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο παρών δικτυακός τόπος είναι απαλλαγμένος από ιούς, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για την ακρίβεια του περιεχομένου του παρόντα δικτυακού τόπου και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις του περιεχομένου, ασχέτως εάν αυτά είναι νομικού, τυπογραφικού ή τεχνικού χαρακτήρα. Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες δεν ευθύνεται για ουδεμία ζημία που μπορεί ενδεχομένως να προκύψει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή μέρους του περιεχομένου του.

Όροι χρήσης
Επιτρέπεται η προβολή, μεταφόρτωση και εκτύπωση των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου αποκλειστικά προς το σκοπό ενημέρωσή σας, ωστόσο απαγορεύεται η αντιγραφή ή μετάδοση του περιεχομένου σε οιονδήποτε τρίτο. Επιτρέπεται η μεταφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση μίας ή περισσοτέρων σελίδων με σκοπό την προβολή τους σε προσωπικό υπολογιστή. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μόνιμη αποθήκευση ή αναμετάδοση ή ενσωμάτωση των περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου σε κάποιο άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του δικηγορικού γραφείου Χριστόπουλος & Συνεργάτες. Κατά τη μεταφόρτωση ή εκτύπωση τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται η διαγραφή ή η αφαίρεση της αναφοράς στο δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο και όλα τα περιεχόμενά του (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χώρου, των κειμένων, των φωτογραφιών και της μορφής και σελιδοποίησής του) ανήκουν στο δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες και προστατεύονται από τις αντίστοιχες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους προς διευκόλυνση της μετάβασής σας σε παραπομπές. Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες δεν υιοθετεί σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων, δεν αναλαμβάνει ευθύνη για κανέναν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή για συνδέσεις των εν λόγω δικτυακών τόπων ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα συνδέσμων μας ευθύνονται αποκλειστικά οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι. Οι συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους υπάρχουν για τη διευκόλυνση της μετάβασής σας σε παραπομπές και το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των συνδέσεων. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσεων με οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του δικηγορικού γραφείου Χριστόπουλος Συνεργάτες.

Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου. Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες δεν καταγράφει κατά οιονδήποτε τρόπο ούτε χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου ή των σελίδων του.

Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο οποιασδήποτε σελίδας του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διακόψει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή. Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες περιγράφονται στο παρόν σημείωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.