Επιχειρήσεις & Εμπορικό Δίκαιο

Η εμπειρία μας στο δίκαιο των επιχειρήσεων και το εμπορικό δίκαιο ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των πελατών μας αναφορικά με τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες τους, συμπεριλαμβανομένων της παροχής συμβουλών για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την εταιρική διοίκηση και τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και ελέγχου. Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές για:

 • σύσταση εταιρείας
 • νομική μορφή και εταιρικό τύπο
 • εταιρική διαχείριση
 • δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας και πλειοψηφίας
 • δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες διευθυντών
 • ίδρυση θυγατρικών διεθνών εταιρειών στην Ελλάδα
 • λύση και εκκαθάριση εταιρείας

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διενέργεια νομικού ελέγχου στα πλαίσια κάθε τύπου συναλλαγής και ειδικότερα συναλλαγών που αφορούν εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με αντίστοιχα δικηγορικά γραφεία διαφόρων ειδικεύσεων στο εξωτερικό, όπως το Λουξεμβούργο και η Κύπρος, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιλέξουν φορολογικά ευμενείς μορφές ιδιοκτησίας για τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες εταιρικής γραμματείας, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης πρακτικών γενικών συνελεύσεων και συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου και εν γένει της τήρησης όλων των οικείων καταστατικών προβλέψεων που αφορούν την εταιρική διαχείριση.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για όλες τις πτυχές των συμβατικών τους σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων της έναρξης και της λύσης αυτών. Παρέχουμε πλήρεις νομικές υπηρεσίες, από την υποβολή αιτήσεων για τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την ανάπτυξη συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών ενώπιον των σχετικών αρχών, έως την επίδραση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η ομάδα μας διαθέτει εμπειρία στη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση όρων εμπορικών συμβάσεων όλων των ειδών, όπως:

 • αντιπροσωπείας και διανομής
 • παραχώρησης άδειας και δικαιόχρησης
 • μίσθωσης
 • συμβάσεων μεταξύ μετόχων
 • παρακαταθήκης
 • παραχώρησης
 • μάρκετινγκ
 • κοινοπραξιών (joint ventures)
 • σύστασης εταιρείας
 • αγοραπωλησίας

Η ομάδα Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών εκπροσωπεί τους πελάτες σε διαφορές που προκύπτουν σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας, από απλά ζητήματα αθέτησης συμβατικών όρων έως σύνθετες αντιδικίες μεταξύ μετόχων.

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338