Εργατικό Δίκαιο

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για όλα τα θέματα του εργατικού δικαίου, από την πλέον αποτελεσματική ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων έως τις επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις που συνεπάγονται οι εμπορικές και εταιρικές συμβάσεις όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών μετασχηματισμών, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Παρέχουμε εμπεριστατωμένες συμβουλές για:

 • πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων
 • δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
 • συμμόρφωση με την ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας, των κωδίκων δεοντολογίας, των ποσοστώσεων προσλήψεων και των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης
 • μειώσεις προσωπικού και ομαδικές απολύσεις
 • μετάθεση υπαλλήλων
 • μετανάστευση και απασχόληση αλλοδαπών, κοινοτικών υπηκόων και μη, στην Ελλάδα

Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες ειδικεύεται στην κατάρτιση συμβάσεων εργασίας για όλες τις βαθμίδες υπαλλήλων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, συμβάσεων έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στην παροχή συμβουλών για την έναρξη και τη λύση αυτών. Διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία σε εξειδικευμένες συμβάσεις εργασίας σε διάφορους τομείς όπως ο αθλητισμός, η τηλεόραση και οι τέχνες, ενώ είμαστε γνωστοί για το έργο που επιτελούμε για λογαριασμό οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αυτόν τον τομέα. Οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με τις εργασιακές σχέσεις παρέχουν συμβουλές για όλα τα ζητήματα αμοιβής των εργαζομένων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

 • επιδόματα εργαζομένων
 • μισθοί και άλλες αποδοχές
 • συστήματα αποζημίωσης
 • συστήματα αποχώρησης και συνταξιοδότησης
 • ασφάλιση
 • εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 • δικαιώματα αγοράς μετοχών
 • αποζημίωση καταγγελίας

Οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με τη Δικαστική Επίλυση Διαφορών εκπροσωπούν τους πελάτες μας σε διαφορές που προκύπτουν σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ των οποίων είναι θέματα που αφορούν αδικαιολόγητες απολύσεις, αποζημιώσεις και απολύσεις λόγω μεταβίβασης επιχείρησης. Επίσης, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον όλων των αρμόδιων για την επίλυση διαφορών εργατικού δικαίου δικαστηρίων.

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338