Χρηματοοικονομικά

Οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με τα Χρηματοοικονομικά παρέχουν ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Παρέχουμε συνδρομή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις καθημερινές τους τραπεζικές δραστηριότητες και αναφορικά με θέματα συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και εκπροσωπούμε συμβαλλόμενους σε πολύπλοκες συναλλαγές στους τομείς των τραπεζικών εργασιών, των κεφαλαιαγορών και των εκδόσεων τίτλων. Ειδικευόμαστε στην παροχή συμβουλών για τις διαπραγματεύσεις, τη σύνταξη και την υπογραφή συμβάσεων σε αυτόν τον τομέα, όπως επίσης και στη διενέργεια νομικών ελέγχων. Επίσης ενεργούμε για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων (funds), συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων (mutual funds), αντισταθμιστικών (hedge funds) και διαχειριζόμενων κεφαλαίων (managed funds). Οι ανωτέρω συμβάσεις αφορούν:

  • πιστωτικές διευκολύνσεις με ή χωρίς εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και επαναδιαπραγμάτευση χρεών και δανειοδότηση μεταξύ εταιρειών του ιδίου ομίλου επιχειρήσεων
  • σύνθετη χρηματοδότηση
  • παροχή δανείων με ενοικιαγορά
  • χρηματοδότηση εξαγορών
  • πώληση και επαναμίσθωση (sale and leaseback)
  • χρηματοδοτήσεις και αυξήσεις κεφαλαίου
  • private equity
  • κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών

Οι χρηματοοικονομικές μας υπηρεσίες κατευθύνουν τους πελάτες μας όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών κανονισμών και της συναφούς νομοθεσίας, των κανονισμών του Χρηματιστηρίου και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις τράπεζες και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Ακόμη, αναλαμβάνουμε γνωστοποιήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ιδιώτες υψηλού προφίλ στηρίζονται στο γραφείο μας για συμβουλές για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση της περιουσίας τους, από απλά θέματα τραπεζικών εργασιών και μεταβίβασης κεφαλαίου έως επενδύσεις με σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης και παράγωγα.

Ο τομέας αυτός συνεργάζεται με την ομάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των Ακινήτων, σε σχέση με τις χρηματοδοτικές δομές που ισχύουν για την αγορά και την ανάπτυξη γης. Επίσης, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας σε όλες τις υποθέσεις Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πτώχευση και προβλήματα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που ισχύουν σε αυτόν τον τομέα.

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338