Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Το τμήμα Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών εκπροσωπεί τους πελάτες μας σε ποικίλες δικαστικές διαδικασίες που προκύπτουν στους τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας του γραφείου μας. Προσεγγίζουμε τις διαφορές με μοναδικό κριτήριο το αποτέλεσμα που θα επιτύχουμε, εκτιμώντας την πιθανή επιτυχή έκβαση της αντιδικίας και δίνοντας στους πελάτες μας τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη των στόχων τους. Η δραστηριότητά μας εκτείνεται από διαφορές Εμπορικού, Αστικού και Διοικητικού Δικαίου έως ποινικές διαδικασίες, ειδικότερα σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες εκπροσωπεί φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον του Πρωτοδικείου, του Εφετείου και των Ανωτάτων Δικαστηρίων, καθώς και σε διαιτητικές και διοικητικές διαδικασίες. Διαθέτουμε εμπειρία σε όλα τα μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως, συμπεριλαμβανομένων της ικανοποίησης χρηματικών απαιτήσεων και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων.

Βοηθούμε του πελάτες μας σε θέματα προσβολής αποφάσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Ανάπτυξης επί θεμάτων όπως η ανάθεση δημόσιων διαγωνισμών, η επιβολή προστίμων και ο καθορισμός των τιμών της αγοράς αντίστοιχα.

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338