Εταιρικό Δίκαιο

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχει το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες εκτείνονται από τη διαπραγμάτευση όρων, τη σύνταξη εγγράφων και τη διενέργεια νομικού ελέγχου έως την παροχή συμβουλών για την πλέον επωφελή νομική δομή μίας νέας εταιρείας κατόπιν αναδιάρθρωσης ή αναδιοργάνωσης. Παρέχουμε επίσης συμβουλές για τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συναλλαγές σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων προστασίας του ανταγωνισμού που προκύπτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δικηγόροι μας έχουν εμπειρία σε υποθέσεις Εταιρικού δικαίου όλων των ειδών, όπως:

 • μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών
 • εθνικές και διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • διανομή μετοχών (spin offs) και διασπάσεις εταιρειών
 • αναδιαρθρώσεις, αναδιοργανώσεις και αλλαγή νομικής μορφής
 • εξαγορές επιχειρήσεων από διοίκηση (management buy-out)
 • μεταβίβαση επιχείρησης ή πελατείας
 • διάθεση μετοχών
 • πώληση και αγορά επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων
 • κοινοπραξίες (joint ventures)
 • κεφαλαιακή αναδιάρθρωση
 • αύξηση και μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Η ομάδα Επίλυσης Αντιδικιών & Διαφωνιών του γραφείου μας έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση διαφωνιών που προκύπτουν από συμβάσεις που καταρτίζονται σε αυτόν τον τομέα. Οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με το Εργατικό Δίκαιο συνεργάζονται στενά για να παράσχουν συμβουλές για τις επιπτώσεις μιας εν γένει αναδιάρθρωσης στο εργατικό δυναμικό.

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338