Δημόσιες Συμβάσεις

Οι πελάτες μας βασίζονται στο γραφείο μας για την παροχή συνδρομής αναφορικά με τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών και τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, η επιτυχία των οποίων συνήθως επηρεάζει σημαντικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα καλύπτει πολλούς κλάδους, όπως η ενέργεια, η οδοποιία, οι αερολιμένες, ο τουρισμός, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ιατρικά μηχανήματα, όπου δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικευόμαστε στην παροχή συμβουλών επί της προετοιμασίας δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την υποβολή προσφορών, καθώς επί των επιπτώσεων της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου που διέπει τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες.

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τοπικών και κεντρικών διοικητικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών είναι πολύπλοκο και συνήθως ασαφές. Βοηθούμε τους δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη προκήρυξη διαγωνισμών σύμφωνα με το ισχύον σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, τους συμβουλεύουμε για αντιδικίες που προκύπτουν από τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και για ζητήματα που πηγάζουν από τη συμβατική τους σχέση με τις εταιρείες οι οποίες τελικώς ανέλαβαν το προκηρυχθέν έργο.

Σε περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι δέουσες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι δικηγόροι μας που δραστηριοποιούνται στη Δικαστική Επίλυση Διαφορών μπορούν να τους εκπροσωπήσουν για την άσκηση των κατάλληλων ενδίκων βοηθημάτων.

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338