Ακίνητα

Η ομάδα μας που δραστηριοποιείται στα Ακίνητα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα δικαίου, από τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για την αγορά ακινήτου έως την παροχή συμβουλών για τις κατάλληλες μορφές ιδιοκτησίας για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Το ημεδαπό καθεστώς που διέπει τις μεταγραφές και εγγραφές πράξεων, τις δουλείες και τα εμπράγματα βάρη είναι πολύπλοκο, για αυτό και βοηθούμε τους εντολείς μας, στους οποίους περιλαμβάνονται κατασκευαστές, ιδιώτες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών αναψυχής, να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα. Μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για ζητήματα που προκύπτουν κατά την αγοραπωλησία ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

  • η διαπραγμάτευση, κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων όλων των ειδών, από πώληση, αγορά και μίσθωση έως χρονομεριστική μίσθωση.
  • η διενέργεια νομικού ελέγχου.
  • συμμόρφωση με τους πολεοδομικούς κανονισμούς και αιτήσεις για οικοδομικές άδειες.
  • συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κανονισμούς και λήψη σχετικών πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών από δασικές αρχές και αρχαιολογικές υπηρεσίες.
  • λήψη διοικητικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων αδειών κατασκευής και επέκτασης
  • αιτήσεις για ειδικές άδειες, όπως άδεια λειτουργίας καζίνο και χρήσης εκρηκτικών για την κατασκευή οδών πρόσβασης.
  • συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τις υποχρεώσεις εμπορικών επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχειακών αλυσίδων, προς τους περιοίκους τους.
  • συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών και συνεργασία με τους εκάστοτε υπευθύνους.

Έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένο πελατολόγιο στους κλάδους των υπηρεσιών ξενοδοχείων και αναψυχής, των εργολάβων ανάπτυξης τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και των βιομηχανικών ιδιοκτησιών οι οποίοι στηρίζονται σε εμάς για συμβουλές σχετικά με άδειες που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, θέματα ασφάλισης και συμβάσεις διαχείρισης ιδιοκτησίας. Επίσης παρέχουμε συμβουλές σε ευρύ αριθμό λιμενικών αρχών.

Οι δικηγόροι μας από τα τμήματα των Χρηματοοικονομικών και των Ακινήτων συνεργάζονται ώστε να παρέχουν συμβουλές για τις διαθέσιμες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτου. Η ομάδα Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών παρέχει συμβουλές για αντιδικίες που προκύπτουν σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητήσεων κυριότητας, διαφορών πρόσβασης σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, καταπατήσεων και μηχανολογικών και κατασκευαστικών θεμάτων. Επίσης, παρέχουμε συμβουλές για θέματα που αφορούν το Δημόσιο, όπως η αναγκαστική απαλλοτρίωση και η καταβολή πλήρους και ανάλογης οικείας αποζημιώσεως.

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338