Φορολογικό Δίκαιο

Η εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα δικαίου εκτείνεται από την παροχή συμβουλών σε εταιρικούς πελάτες για την κατάλληλη διάρθρωση συγκεκριμένης συναλλαγής, ώστε να αποβεί φορολογικά ευμενής, και την παροχή βοήθειας σε άτομα υψηλού προφίλ, φιλανθρωπικές οργανώσεις και εταιρείες για τον στρατηγικό προγραμματισμό των φορολογικών τους θεμάτων, έως την παροχή συμβουλών για το ισχύον φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες παρέχει συμβουλές για θέματα που αφορούν:

 • φορολογικά ευμενείς δομές κυριότητας
 • φορολογικά ευμενείς εταιρικές στρατηγικές
 • φορολογική αντιμετώπιση διάθεσης περιουσίας εν ζωή και αιτία θανάτου
  δημοσιονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων φόρου εισοδήματος, φόρου υπεραξίας, φόρου επί της ακινήτου περιουσίας, φόρου μεταβίβασης ακινήτου, φόρου κληρονομιάς, ΦΠΑ και τέλους χαρτοσήμου
 • εν γένει καθεστώς φορολογίας και φορολογική υποχρέωση ιδιωτών και εταιρειών
 • εν γένει καθεστώς φορολογίας και φορολογική υποχρέωση μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων
 • νομοθεσία φορολογικών κίνητρων
 • συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
 • φορολογικό καθεστώς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
 • συμμόρφωση εταιρειών με τις υποχρεώσεις τους υποβολής σε οικονομικό έλεγχο και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αυτού, καθώς και τήρησης των κατάλληλων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
 • ζητήματα τελωνειακής νομοθεσίας σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών

Η ομάδα Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών εκπροσωπεί τους πελάτες μας σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν σε αυτόν τον τομέα και παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Προσφάτως, το γραφείο μας συμμετείχε στο συνέδριο «Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης» που διοργάνωσε το φορολογικό περιοδικό Ε7.

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338